Plasma Physics Reports V. 26, I. 11

Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2000-11
Authors
Publisher
MAIK “Nauka/Interperiodica”.
Keywords
Plasma Physics Reports
Abstract
Description
Plasma Physics Reports -- November 2000 Volume 26, Issue 11, pp. 917-990 TOKAMAKS Investigation of the H-Mode during ECRH in the T-10 Tokamak V. V. Alikaev, A. A. Borshchegovskii, V. A. Vershkov, V. V. Volkov, A. V. Gorshkov, Yu. V. Gott, S. A. Grashin, M. M. Dremin, L. G. Eliseev, Yu. V. Esipchuk, V. A. Zhuravlev, A. M. Kakurin, G. S. Kirnev, N. A. Kirneva, A. Ya. Kislov, D. A. Kislov, I. V. Klimanov, V. A. Kochin, V. A. Krupin, S. V. Krylov, A. V. Melnikov, T. B. Myalton, A. Yu. Novikov, G. E. Notkin, Yu. D. Pavlov, V. V. Piterskii, V. I. Poznyak, I. N. Roi, P. V. Savrukhin, V. V. Sannikov, S. V. Soldatov, M. M. Stepanenko, A. V. Sushkov, K. N. Tarasyan, V. M. Trukhin, E. V. Trukhina, L. N. Khimchenko, V. V. Chistyakov, and D. A. Shelukhin pp. 917-930 Full Text: PDF (294 kB) PLASMA OSCILLATIONS AND WAVES Scattering of Polarized Radio Waves by Langmuir Turbulence in a Plasma in a Magnetic Field V. V. Tirsky, V. G. Ledenev, and V. M. Tomozov pp. 931-937 Full Text: PDF (88 kB) Large-Angle Stimulated Raman Scattering of Short Laser Pulses in Plasma S. Yu. Kalmykov pp. 938-946 Full Text: PDF (161 kB) NONLINEAR PHENOMENA Generation of a Wakefield during Gas Ionization N. E. Andreev, M. E. Veisman, M. G. Cadjan, and M. V. Chegotov pp. 947-959 Full Text: PDF (179 kB) CHARGED PLASMA Thermodynamic Equilibrium of Pure Electron Plasmas in a Malmberg–Penning Trap I. A. Kotelnikov, R. Pozzoli, and M. Romé pp. 960-964 Full Text: PDF (111 kB) PLASMA DYNAMICS Steady-State Vortex Structure in a Plasma with a Strong Magnetic Field A. V. Gordeev and T. V. Losseva pp. 965-971 Full Text: PDF (91 kB) LOW-TEMPERATURE PLASMA Nonlocal Nature of the Electron Energy Spectrum in a Glow Discharge in Pure O2: I. Nonlocal Character of the Electron Distribution Function V. V. Ivanov, K. S. Klopovskii, D. V. Lopaev, A. T. Rakhimov, and T. V. Rakhimova pp. 972-979 Full Text: PDF (127 kB) Nonlocal Nature of the Electron Energy Spectrum in a Glow-Discharge in Pure O2: II. Actinometry of O(3P) Atoms in a Plasma at Low Gas Pressures V. V. Ivanov, K. S. Klopovskii, D. V. Lopaev, A. T. Rakhimov, and T. V. Rakhimova pp. 980-990 Full Text: PDF (138 kB)
DOI